Diumenge, 20 De Maig De 2018
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

15/06
2015

Organigrama i Àrees dels Membres de la Corporació


ÒRGANS DE GOVERN: ALCALDE I PLE

Es publiquen a continuació les àrees de treball de l'Alcalde i de cada Regidor.

Així mateix, en el document adjunt hi consta l'organigrama de l'Ajuntament.


ÀREES DE CADA REGIDOR:

a) En favor del 1r. Tinent d'Alcalde, el Sr. OSCAR ABASCAL ABASCAL:

L'ÀREA D'URBANISME I OBRA PÚBLICA. MEDI AMBIENT. NOVES TECNOLOGIES. JOVENTUT I FESTES.

Amb els camps d'actuació següents:

a.1 - Planificació urbanística i obres.

a.2 - Control i seguiment de les obres públiques municipals.

a.3 - Medi Ambient i sostenibilitat. Parcs i jardins.

a.4 - Societat de la informació, noves tecnologies i imatge corporativa.

a.5 - Joventut i Festes.

b) En favor del 2n. Tinent d'Alcalde, el Sr. JORDI PETIT SEGURA:

L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, PROMOCIÓ INDÚSTRIAL I TURISME, amb els camps d'actuació següents:

b.1 - Benestar social (tercera edat i lleure). Casal d'Avis.

b.2 - Serveis Socials i Educador de carrer.

b.3 - Promoció industrial i comerç.

b.4 - Turisme (oficina de turisme).

b.5 - Fira de l'Ametlla.

c) En favor de la Regidora, la Sra. ISABEL PÉREZ LÓPEZ:

L'ÀREA DENSENYAMENT I DE LA DONA, amb els camps d'actuació següents:

c.1 - Ensenyament (Llar d'infants municipal).

c.2 - Àrea de la dona i família.

d) En favor del Regidor, el Sr. JORDI CAPDEVILA i MATA:

L'ÀREA D'AGRICULTURA i RAMADERIA, amb els camps d'actuació següents:

d.1 - Agricultura i Ramaderia

e) En favor del Regidor, el Sr. ABELARD MONJO i SOLÉ:

L'ÀREA DE FINANCES , amb els camps d'actuació següents:

e.1 - Finances

e.2 - Promoció econòmica

f) En favor del Regidor, el Sr. JOAQUIM GUERRERO SEBASTIAN:

L'ÀREA D'ESPORTS, amb els camps d'actuació següents:

f.1 - Esports

f.2- Consell Esportiu de l'Urgell

L'abast de la delegació general a favor dels esmentats Regidors a la que abans s'ha fet referència, comprendrà, tant la facultat de direcció interna de l'Àrea corresponent, com la gestió dels seus serveis, fins i tot la facultat de dictar propostes de resolució i actes de tràmit que afectin a tercers, en el qual cas serà d'aplicació el règim de recursos previstos a l'article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAP i PAC, entenent-se òrgans superiors jeràrquics, l'Alcalde i l'Ajuntament Ple.

A més a més, en l'àmbit d'actuació dels serveis la facultat de nomenar un representant personal, que tindrà caràcter d'autoritat en el compliment de les seves comeses municipals, en quan serà representant del regidor i de l'alcalde. I en l'àmbit de les festes populars, la programació i organització, inclusiu la signatura de contractes, si és el cas, per a la seva realització.

Es reserva com a competència directa de l'Alcalde, l'àrea següent:

ÀREA DE COORDINACIÓ I RÈGIM INTERN, amb els camps d'actuació següents:

- Governació i seguretat ciutadana.

- Contractació.

- Recursos humans.

- Patrimoni.

- Cultura i Museu Centre d'interpretació de l'Ametlla.

- Serveis de la via pública.

- Brigada municipal i neteja (manteniment i reparacions).

- Relació amb les associacions i entitats.

- Activitats.

- Llicències.

- Fira de l'Ametlla (direcció).

-  Sanitat.

- Cementiri municipal.

Delegar de forma indistinta, en els Regidors i Regidora d'aquest Ajuntament, senyor Òscar Abascal i Abascal, senyor Jordi Petit Segura,  senyora Isabel Pérez López, senyor Jordi Capdevila, Abelard Monjo i Solé i Mata i Joaquim Guerrero Sebastian, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.

Aquesta delegació faculta als regidors esmentats per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells.

A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s'establirà a través d'aquesta Alcaldia.

 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

Es constitueix la Comissió Especial de Comptes, com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal.

Aquesta Comissió, de conformitat amb el que es disposa a l'article 101 de la Llei Municipal de Catalunya, actuarà amb les facultats que al respecte li atribueixen les vigents disposicions legals en matèria de Règim Local.

Lesmentada Comissió celebrarà sessió, necessàriament, amb anterioritat al dia 1 de juny de cada any.

La Comissió Especial de Comptes serà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, assignantse a cada un dels grups els membres següents:

Grup municipal de CiU, 2 membres

Grup municipal de CP, 1 membre

Atenent a la representativitat de cada grup polític, la Comissió Especial de Comptes quedarà constituïda amb els membres següents:

En representació del grup municipal de CiU:

- Sr. Oscar Abascal i Abascal

- Sr. Abelard Monjo i Solé

En representació del grup municipal de la CP:

- Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian

La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspondrà, en tot cas, a l'alcalde president de l'Ajuntament, que podrà, no obstant, delegarla en qualsevol dels Srs./Sra. Regidors/a de la Corporació.

El funcionament de la Comissió Especial de Comptes s'ajustarà a  les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats dins l'àmbit del Règim Local.

 

CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS:

Es crea en el sí de l'Ajuntament la figura dels Grups Municipals, estructurats en base a cada una de les llistes electorals que han obtingut representació en el Consistori, a l'objecte de canalitzar la participació dels representants d'aquelles en les activitats de l'Ajuntament i en el funcionament dels òrgans de govern de la Corporació. S'admetrà, no obstant, l'existència d'un Grup Mixt en el supòsit que un o més Regidors no quedin integrats en cap dels Grups Municipals que puguin constituir-se.

Llevat que el Ple de l'Ajuntament disposi una regulació distinta, s'assimilarà els Grups Municipals en funció dels Grups Polítics que integren la Corporació, establintse, en conseqüència idèntics Grups Municipals com llistes electorals han obtingut representació política a la Corporació. A quins efectes s'entendrà que, si cap Regidor manifesta expressament el contrari, els Grups Municipals es consideren constituïts per tots i cada un dels membres que componen les llistes electorals amb representació al consistori, assumint les funcions de portaveu els manifestats per escrit per cadascun dels Grups, per tant les denominacions dels Grups Municipals seran les següents:

- Llista electoral CiU: Grup Municipal Convergència i Unió, resta format pels regidors/a següents: Jordi Serés i Aguilar, Òscar Abascal i Abascal, Jordi Petit i Segura, Isabel Pérez i López i Jordi Capdevila i Mata.

Portaveu:                     Oscar Abascal i Abascal

Portaveu suplent:          Jordi Petit i Segura

- Llista electoral CP: Grup Municipal Candidatura Progrés, resta format pel regidor següent: Joaquim Guerrero i Sebastian.

Portaveu:                     Joaquim Guerrero i Sebastian

 

CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE LA FIRA DE LAMETLLA:

Mantenir el Consell Assessor de la Fira de lAmetlla, creat per acord de lAjuntament Ple en sessió celebrada en data 30.08.2004, ratificat en la sessió de data 03.07.2007 i en la sessió de data 05.07.2011, així com la seva composició i règim de funcionament.

El Consell assessor es reunirà amb caràcter ordinari, dos cops a lany, els mesos dabril i octubre i amb caràcter extraordinari sempre que el convoqui el seu President.

El seu funcionament sajustarà al que es preveu el RD 2568/1986, pel qual saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Facultar els regidors/a que dins de làmbit de les seves àrees de competències i activitats, puguin crear grups dassessorament de la seva confiança, als efectes de fomentar la participació ciutadana.


Informació addicional :


Mapa Web