Diumenge, 20 De Maig De 2018
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

04/01
2016

Retribucions càrrecs electes


Segons l'art. 2.3. Règim econòmic dels òrgans de govern de les Bases d'Execució del Pressupost 2015, Base 25. Retribucions, indemnitzacions per locomoció i dietes dels membres electes


D'acord amb el que estableix l'article 75.1 de la Llei 7/1985, el règim jurídic, estatutari i de retribució específic dels membres electes de la corporació és el següent:

Retribució de lalcalde president, queda establerta de la següent manera:

- Dedicació parcial del 75 % de la jornada, que es correspon a un total de 28 hores setmanals.

- Es fixa una retribució bruta mensual de 1.300,00 ¬ i catorze mensualitats a lany (els mesos de juny i desembre la retribució serà doblada). (18.200,00 ¬ total anual).

- Es donarà dalta al règim general de la Seguretat Social.

- La retribució anterior tindrà les retencions legalment establertes a compte de limpost sobre la renda de les persones físiques i per quotes a la Seguretat Social.

Per aquest exercici la resta de membres electes no percebran cap tipus de retribució específica de la corporació. Aquest règim pot ser modificat per acord Plenari en qualsevol moment.

Les indemnitzacions per desplaçament amb el vehicle propi serà de 0,19 ¬ per quilòmetre.
Mapa Web